https://topvisualservices.it/

PDF 22/DZPaU/2020/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového
Ak sa ukončí štúdium z iných dôvodov, vtedy sa nárok na daňový bonus končí automaticky prvým dňom nasledujúceho mesiaca, kedy k uvedeným skutočnostiam došlo. Okrem riadneho skončenia štúdia sa napr. štúdium na vysokej škole skončí (§ 66 zákona č. 131/2002 Z. z.):s

Daňový bonus na deti - Jozef Mihál - Daňové a odvodové tipy individuálne štúdium na strednej škole a daňový bonus
Otázka č. 8 - Daňový bonus na rozvedené študujúce dieťa. Má nárok na daňový bonus otec na rozvedenú dcéru, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti a je študentkou denného štúdia na strednej škole. Dcéra je matkou 1,5 ročného dieťaťa a poberá rodičovský príspevok.s

Maturity, štátnice a daňový bonus - HNonline.sk individuálne štúdium na strednej škole a daňový bonus
2011 o štúdium na vysokej škole dennou formou (nemôže ísť o externé štúdium), tak poberanie rodičovského príspevku nemá na účely daňového bonusu vplyv. Matka by mala nárok na daňový bonus na túto dcéru v pomernej sume (od septembra 2011) až po skončení roka, a to len v prípade, ak manžel dcéry (zať) za rok 2011s

Daňový bonus - prerušené štúdium
Nárok na daňový bonus tak končí v mesiaci, v ktorom dieťa získalo VŠ vzdelanie 2. stupňa - v praxi teda v mesiaci, v ktorom dieťa urobilo poslednú štátnicu na 2. stupni VŠ (magisterské alebo inžinierske štúdium). * Od 1.1.2018 je nárok na daňový bonus aj na plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.s

Nárok na daňový bonus po skončení strednej školy
Ak dieťa po skončení strednej školy bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, rodič dieťaťa bude mať nárok na daňový bonus počas celého kalendárneho roka bez prerušenia, t. j. do 31. augusta 2015 na študenta strednej školy a následne od 1. septembra 2015, t. j. od prvého dňa akademického roka na študenta vysokej školy. Týmto dňom začína sústavná príprava na povolanie štúdiom na vysokej škole.s

RZD 2020 - daňový bonus na dieťa - PORADA.sk
Keďže sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na strednej škole je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, daňový bonus patrí rodičovi do konca školského roka t. j. do 31. augusta 2015 bez ohľadu na to, či sa dieťa cez prázdniny eviduje na úrade práce alebo sa zamestná.s

Poradňa -- Štúdium a bonus
Podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona o prídavku na dieťa rodičia majú nárok na daňový bonus aj za obdobie september a október. Dva mesiace práce V máji (25. mája) som ukončila štúdium na strednej škole. Od júla som sa zamestnala na pracovnú zmluvu. Urobila som skúšky na vysokú školu, kde som sa zapísala 28. augusta. Môže si môj otec uplatniť nárok na daňový bonus za jún až august?s

Ako uplatniť nárok na daňový bonus, ak dieťa ukončilo štúdium?
Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť na obidve deti, nakoľko ide o vlastné dieťa a o dieťa manželky, t.j.dieťa druhého z manželov. Príklad: Zamestnankyňa poberá daňový bonus na dcéru, ktorá je teraz tehotná a škola jej umožnila individuálne štúdium na strednej škole od 2.10.2020.s

Ekonomické právne informácie - Daňový bonus, štúdium individuálne štúdium na strednej škole a daňový bonus
skončiť štúdium na strednej škole [§ 4 ods. 4 písm. c) zákona o prídavku na dieťa], t. j. do 31.08.2020 (daňovník od 01.09.2020 nemá nárok na daňový bonus), - dieťa ukončí inžinierske štúdium na vysokej škole vykonaním štátnych skúšok v opravnom termíne 14.11.2020;s

Nárok na daňový bonus na dieťa po skončení strednej školy
Dcéra našej zamestnankyni (má 18 rokov) prerušila štúdium na strednej škole. Čo v takomto prípade, ak zamestnankyňa u nás poberala daňový bonus. Môžeme jej ho i naďalej vyplácať alebo nie? Aké potvrdenie je povinná doložiť zo školy?s

Daňové a odvodové tipy - daňový bonus | TREND individuálne štúdium na strednej škole a daňový bonus
Na základe uvedeného rodič dieťaťa (alebo iná oprávnená osoba) bude mať nárok na daňový bonus bez ohľadu na výsledok skúšky naposledy za mesiac august 2015, pretože školský rok, v ktorom malo dieťa štúdium skončiť, trvá do 31.s

Daňový bonus na dieťa v roku 2021 | Podnikajte.sk individuálne štúdium na strednej škole a daňový bonus
Keďže prerušenie štúdia nie je sústavnou prípravou na štúdium, rodičia prichádzajú za toto obdobie o daňový bonus. Študentom sa opäť stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium, týmto zápisom znova vznikne nárok na uplatnenie si daňového bonusu. Daňový bonus je 240,12 eura ročne.s

Daňový bonus -- najčastejšie otázky
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj (teda nárok na daňový bonus trvá za): obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení štúdia na strednej škole, najdlhšie však do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole (najčastejšie do konca augusta), za podmienky, že dieťa v tomto období nevykonáva zárobkovú činnosť ani nie jes
s