https://topvisualservices.it/

Mzdové centrum - Daňový bonus v roku 2019 (na dieťa) daňový bonus na dieťa 2015

Ustanovenie § 52 ods. 48 ZDP sa od 01.01.2015 neuplatňuje. Poznámka: Daňový bonus na vyživované dieťa sa do 31. 12. 2014 zvyšoval rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima (§ 52 ods. 48 ZDP). Pojem „domácnosť" je vymedzený v § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
s

10 otázok na tému: Daňový bonus | Aktuality v legislatíve daňový bonus na dieťa 2015

Kto si môže upraviť daňový bonus na dieťa Daňový bonus na dieťa si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorá má zverené dieťa do starostlivosti. Nárok má zamestnanec, resp. osoba s príjmami podľa §5 zákona o dani z príjmov (tzv. závislá činnosť) a aj podnikateľ - fyzická osoba, resp. SZČO, ktorá dosahuje príjem podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, […]
s

Daňové centrum - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.
s

2. Rozdiely medzi daňovým bonusom, prídavkom na dieťa a

Zamestnankyňa si uplatňovala počas celého r.2014 daňový bonus na jedno dieťa. Úhrn jej príjmov za r.2014 bol 2878,85 Eur. Môže si douplatňovať daň.bonus aj na druhé dieťa, keďže celkový úhrn jej príjmov bol väčší ako 2112 Eur? Ako to je s daň.bonusom na dve deti?
s

PDF 22/DZPaU/2020/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového

Tento postup sa po prvýkrát použil za zdaňovacie obdobie 2015. Ustanovenie § 52 ods. 48 ZDP sa od 01.01.2015 neuplatňuje. Poznámka: Daňový bonus na vyživované dieťa sa do 31.12.2014 zvyšoval rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima (§ 52 ods. 48 ZDP). Prehľad súm súvisiacich s uplatnením daňového bonusu za
s

Daňový bonus na dieťa | Mzdové účtovníctvo a personalistika

2. Rozdiely medzi daňovým bonusom, prídavkom na dieťa a príplatkom k nemu. Je potrebné poznamenať, že prídavok na dieťa, príplatok k prídavku a daňový bonus neplnia úplne rovnaké funkcie, ich mechanizmus je rozdielny a ani okruh osôb, ktorým na ne vzniká nárok, nie je totožný.
s

daňový bonus v roku 2010 - Porada daňový bonus na dieťa 2015

Daňový bonus na dieťa náleží rodičom detí do 25 rokov. Môže byť vyplatený 2 spôsobmi: zamestnávateľom mesačne k mzde zamestnanca; daňovým úradom po podaní daňového priznania raz ročne: zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nezohľadnil daňový bonus v mzde; živnostníkom, ktorí nemajú možnosť zohľadniť si daňový bonus mesačne; Podmienky nároku na daňový
s

Mzdové centrum - Daňový bonus v otázkach a odpovediach

V prípade, ak dieťa vyživujú viacerí daňovníci, daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z nich. Zákon o dani z príjmov uvádza ako postupovať v prípade, ak nárok na daňový bonus vzniká viacerým osobám, a tieto sa nevedia dohodnúť. Vtedy nárok na daňový bonus sa prizná v tomto poradí: matka, otec, prípadne iná osoba.
s

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu na

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí:O sumu daňového bonusu sa znižuje daň (nie základ dane). matka, otec, iná oprávnená osoba.
s

Daňový bonus na dve deti | KROS daňový bonus na dieťa 2015

Nárok na daňový bonus (v r. 2017, 2016 je to suma 256,92 eur na 1 dieťa) má každ Vyživované dieťa daňovníka - zamestnanca. Za vyživované dieťa sa považuje dieťa: - vlastné, - osvojené, - dieťa p Daňový bonus a striedavá starostlivosť rodičov . Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivo Nezaopatrené dieťa . Pre
s

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu (DB)

Na rozdiel od nezdaniteľných častí (NČ) základu dane je daňový bonus na vyživované deti omnoho príjemnejšou daňovou úľavou, neznižuje totiž iba základ dane (
s
s